Terme van Gebruik

Die webwerf is´n Viering van Manlikheid. Mag dit jou help jouself beter verstaan en jouself te ontwikkel. 
Die inhoud is Eksklusief VIR VOLWASSE MANS, en handel oor Manlikheid en hoe om dit te waardeer en te ontwikkel in jouself en in ander mans. Indien Jy ´n vrou of ´n onman is, moenie eers begin lees nie.
Geen kinders onder die ouderdom van 18 word hier toegelaat nie.
Geen vrouns word hier toegalaat nie!
Dit is nie dat ons vrouens of kinders haat nie, dit is net dat ons oor 'n onderwep praat wat net mans moontlik empatie mee kan hê
Die inhoud van die webwerf is nie op vir kritiek nie, en is´n alternatiewe manlike leefstyl, gewortel in ware lewende kulture, in die plek van die GAY, STRAIGHT, Gender confused PARADIGMA.
Dit gaan oor homososiaal en nie homoseksueel nie. Hier is ons net manne, wat manlikheid wil ontwikkel, manlike energie deel en ook hul manlikheid wil fier. Dit is vir mans wat dieper meer betekenisvolle vriendskap en/of broederskap met ander manne soek. Indien dit te rof is vir jou om ´n man kaal te sien, of te lees oor manlikeid,  erotiese spel, of jy onder die wettige ouderdom is, of ´n ONMAN IS,   Indien jy ´n mooi groot man is, wat die onderwerp van Manlikheid kan hanteer en ´n daadwerklike belangstelling het om meer te weet kan jy die diens gebruik.

css templates

Privaatheidsbeleid 

Vegkuns Van Manlikheid bedryf die vegkunsvanmanlikheid.co.za webwerf, wat die diens lewer. Hierdie bladsy is gebruik om die webwerf besoekers in te lig oor ons beleid met die versameling, gebruik en openbaarmaking van persoonlike inligting as iemand besluit om ons diens te gebruik. As jy kies om ons diens gebruik, dan stem jy in tot die versameling en gebruik van inligting in verband met hierdie beleid. Die persoonlike inligting wat ons versamel word gebruik vir die verskaffing van en die verbetering van die Diens. Ons sal nie gebruik of jou inligting met iemand te deel, behalwe soos beskryf in hierdie Privaatheidsbeleid. Die terme wat gebruik word in hierdie Privaatheidsbeleid het dieselfde betekenis as in ons bepalings en voorwaardes, wat toeganklik is by vegkunsvanmanlikheid.co.za, tensy anders bepaal in hierdie Privaatheidsbeleid.

Inligting versameling en gebruik
Vir 'n beter ervaring terwyl die gebruik van ons diens, kan ons wat jy nodig het om ons te voorsien met sekere persoonlike inligting, insluitend maar nie beperk tot jou naam, telefoonnommer, en posadres. Die inligting wat ons versamel sal gebruik word om kontak of jy kan identifiseer.

Meld (LOG) Data
Ons wil u in te lig dat wanneer jy ons Service besoek, ons inligting versamel wat die leser stuur vir ons wat geroep log data. Die Melding Data kan inligting insluit soos Internet Protocol ( "IP") adres van u rekenaar, die leser weergawe, bladsye van ons diens wat jy besoek, die tyd en datum van jou besoek, die tyd spandeer op die bladsye, en ander statistieke.

Koekies
Koekies is lêers met 'n klein hoeveelheid data wat algemeen gebruik word 'n anonieme unieke identifiseerder. Dit is om die leser gestuur word vanaf die webwerf wat jy besoek en gestoor word op die hardeskyf van jou rekenaar. Ons webwerf maak gebruik van hierdie "koekies" by versameling inligting en om ons diens te verbeter. Jy het die opsie om dit te aanvaar of te weier hierdie koekies, en weet wanneer 'n koekie gestuur word na jou rekenaar. As jy kies om ons koekies weier, kan jy nie in staat wees om 'n paar gedeeltes van ons diens gebruik.

Diensverskaffers
Ons kan derdeparty-maatskappye en individue in diens as gevolg van die volgende redes: Om ons diens te fasiliteer; Om die diens namens ons te voorsien; Om-Diens verwante dienste te verrig; of om ons by te staan ​​in die ontleding van hoe ons diens is gebruik. Geen derdeparty het of sal toegang kry tot U persoonlike inliging nie- FINISH EN KLAAR!
Dit bly egter jou verantwoordelikheid hoe jy die inligting gebruik, en die sekuriteit waarmee jy omgaan met jou toestel waarmee jy die webwerf besoek!  Ons versamel wel anonieme inligting, bv IP adresse, watse weblaaier u gebruik, en dienspatvorm u gebruik, en asulks word die informasie gestoor. Die rede hiervoor is om die take, te prioritiseer, wat ons verrig, om die beste weergawe van die weergee van die inligting te bied. Dit is verplig om nie te openbaar te maak, of die inligting gebruik vir enige ander doel gebruik nie.

Sekuriteit
Ons waardeer jou vertroue in die verskaffing van ons jou persoonlike inligting, dus is ons strewe om kommersieel aanvaarbare wyse van beskerming daarvan gebruik. Maar onthou dat geen metode van transmissie oor die internet, of metode van elektroniese bewaring is 100% veilig en betroubaar, en ons kan nie waarborg dat sy absolute sekerheid.

Skakels na ander webwerwe
Ons Service kan skakels na ander webwerwe bevat. As jy kliek op 'n derde party skakel, sal jy gerig word aan die webwerf. Let daarop dat hierdie eksterne webwerwe nie uitgevoer word deur ons. Daarom het ons raai u sterk aan die Privaatheidsbeleid van hierdie webtuistes te hersien.
Ons het geen beheer oor, en aanvaar geen verantwoordelikheid vir die inhoud, privaatheid beleid, of praktyke van enige derde party webwerwe of dienste.

Kinders se privaatheid
Ons dienste nie iemand aan te spreek onder die ouderdom van 13. Ons het nie willens en wetens persoonlike identifiseerbare inligting van kinders in te samel onder 13. In die geval ons ontdek dat 'n kind onder 13 vir ons voorsien het met persoonlike inligting, het ons dadelik hierdie verwyder uit ons bedieners. As jy 'n ouer of voog en jy is bewus daarvan dat jou kind ons voorsien het met persoonlike inligting, besoek so kontak ons ​​dat ons in staat is om die nodige aksies te doen sal wees.

Wysigings aan hierdie Privaatheidsbeleid
Ons kan ons Privaatheidsklousule bywerk van tyd tot tyd. So, raai ons jou aan om hierdie bladsy van tyd tot tyd, te besoek vir enige veranderinge. Ons sal u in kennis stel van enige veranderinge deur te plaas die nuwe privaatheidsbeleid op hierdie bladsy. Hierdie veranderinge is onmiddellik van krag, nadat dit gepos is op hierdie bladsy. Kontak ons ​​gerus indien jy enige vrae of voorstelle oor ons privaatheidsbeleid, moet asseblief nie huiwer om die webmeester te kontak via e-pos.
vegkuns@vegkunsvanmanlkheid.co.za

Terms of use

This website is a celebration and encouragement of MASCULINITY .
The content is ONLY FOR ADULT MALES, and deals with masculinity and how to appreciate and develop in yourself and in other men. If you are a woman or some non-male, do not even start reading. The content of the site is not open to criticism, and IS a male alternative lifestyle, rooted in real live cultures, instead of GAY, STRAIGHT, and Gender confused PARADIGM.
NO WOMEN ALLOWED!
NO UNDER  18 of AGE Allowed!

It is not that we hate women or children, but the content of this site is intended for mature males only.
It's about homososial and not homosexual. It is for men who have a deeper more meaningful friendship and / or fraternity met other men.If you resent for depictions of naked men, or you are under the age of 18, or NON-MALE please leave immediately
If you are a MAN, and who can deal with the issue of masculinity and a succinct genuine interest to know more you may use this service

Privacy Policy

Vegkuns Van Manlikheid operates the www.vegkunsvanmanlikheid.co.za website, which provides the SERVICE.
This page is used to inform website visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.
If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation with this policy. The Personal Information that we collect are used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.
The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at www.vegkunsvanmanlikheid.co.za , unless otherwise defined in this Privacy Policy.
Information Collection and Use
For a better experience while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to your name, phone number, and postal address. The information that we collect will be used to contact or identify you.
Log Data
We want to inform you that whenever you visit our Service, we collect information that your browser sends to us that is called Log Data. This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address, browser version, pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, and other statistics.
Cookies
Cookies are files with small amount of data that is commonly used an anonymous unique identifier. These are sent to your browser from the website that you visit and are stored on your computer’s hard drive.
Our website uses these “cookies” to collection information and to improve our Service. You have the option to either accept or refuse these cookies, and know when a cookie is being sent to your computer. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of our Service.
Service Providers
We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:
To facilitate our Service;
To provide the Service on our behalf;
To perform Service-related services; or
To assist us in analyzing how our Service is used.
We want to inform our Service users that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.
Security
We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.
Links to Other Sites
Our Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.
Children’s Privacy
Our Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personal identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.
Changes to This Privacy Policy
We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, we advise you to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately, after they are posted on this page.
Contact Us
If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact the webmaster via email.
vegkuns@vegkunsvanmanlkheid.co.za

© Kopiereg 2009-2019 Vegkuns van Manlikheid & Monkey Brothers Playing - Alle Regte gereserveerd
***
© Copyright 2009-2019 Vegkuns van Manlikheid & Monkey Brothers Playing - All rights reserved
***
Creative commons USA & RSA (2009-2019).